Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia có 6 đơn vị trực thuộc

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia gồm 6 phòng chức năng như: hạ tầng khóa công khai và xác thực điện tử, thẩm định và pháp chế, dịch vụ giao dịch điện tử…

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa ký ban hành Quyết định 1610/QĐ-BTTTT (QĐ 1610) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực chữ ký số điện tử quốc gia.

Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ngày 9/9/2014 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thuộc Cục Tin học hóa của Bộ TT&TT. NEAC có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử.

Theo QĐ 1610, một trong những nhiệm vụ của NEAC là duy trì hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (RootCA) để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo giấy phép của Bộ TT&TT; duy trì hệ thống kỹ thuật để quản lý danh sách chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam và trong giao dịch quốc tế, thông tin về các thuê bao được cấp giấy phép sử dụng chứng thư sốnước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam và các thông tin cần thiết khác phục vụ công tác quản lý nhà nước và sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận; đồng thời vận hành hệ thống xác thực điện tử quốc gia.

Bên cạnh đó, chữ ký số newca còn có các nhiệm vụ, quyền hạn khác như: nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin ATTT cho giao dịch điện tử; Chủ trì, phối hợp xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển, khai thác về dịch vụ chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử và đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử theo phân công của Bộ trưởng…

Cũng theo quyết định này, được lãnh đạo bởi Giám đốc và các Phó Giám đốc, NEAC có bộ máy tổ chức gồm 6 phòng chức năng gồm: Hành chính-Tổng hợp, Hạ tầng khóa công khai và xác thực điện tử, Thẩm định và pháp chế, Thông tin và kiểm toán kỹ thuật, Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế, Dịch vụ giao dịch điện tử.

ictnews

Rate this post

Trả lời