(Tổng hợp) rom stock / full cho Samsung Galaxy Y Pro (GT-B5510 / B5512)

(Tổng hợp) rom stock / full cho Samsung Galaxy Y Pro (GT-B5510 / B5512)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Y Pro (GT-B5510B)

2. Samsung Galaxy Y Pro (GT-B5510)

3. Samsung Galaxy Y Pro (GT-B5510L)
4. Samsung Galaxy Y Pro (GT-B5512B)

5. Samsung Galaxy Y Pro (GT-B5512)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời