(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto Z2 Force (Nash)

(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto Z2 Force (Nash)

Trong bài này mình sẽ tổng hợp link tải rom và hướng dẫn flash rom qua chế độ fastboot cho Motorola Moto Z2 Force (Nash)

DOWNLOAD:

REGION LINK
AMXBR + XT1789-05_NASH_AMXBR_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCO + XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXLA + XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-13_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ATT + XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-17_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-14_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-11_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-7_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-3_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCX27.109-47_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_ATT_7.1.1_NCXS26.122-59-8-9_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_ATT_7.1.1_NCX26.122-59-8_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_ATT_7.1.1_NCX26.122-59-8-11-1_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_ATT_7.1.1_NCX26.122-52_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ATTMX + XT1789-05_NASH_AMX_8.0.0_OPXS27.109-49-12_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-05_NASH_AMX_8.0.0_OPXS27.109-49-10_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-05_NASH_AMX_8.0.0_OPX27.109-49_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
LRA + XT1789-02_NASH_LRA_8.0.0_OPXS27.109-52-3-6_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
OPENMX + XT1789-05_NASH_OPENMX_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAIL + NASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ NASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ NASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-13_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ NASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ NASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-7_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ NASH_RETAIL_8.0.0_OPX27.109-34_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ NASH_RETAIL_7.1.1_NPXS26.122-68-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ NASH_RETAIL_7.1.1_NPXS26.122-68-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAPAC + XT1789-06_NASH_RETAPAC_8.0.0_OPXS27.109-52-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_RETAPAC_8.0.0_OPXS27.109-52-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETBR + XT1789-05_NASH_RETBR_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETCN + XT1789-05_NASH_RETCN_8.0.0_OCX27.138-29_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-05_NASH_RETCN_7.1.1_NZS26.38-98_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-05_NASH_RETCN_7.1.1_NZS26.38-84_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETEU + XT1789-06_NASH_RETEU_SS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_RETEU_DS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETIN + XT1789-06_NASH_RETIN_8.0.0_OPXS27.109-49-12_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_RETIN_8.0.0_OPXS27.109-49-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_RETIN_8.0.0_OPXS27.109-49-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETLA + XT1789-05_NASH_RETLA_SS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-05_NASH_RETLA_DS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETRU + XT1789-06_NASH_RETRU_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_RETRU_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_RETRU_7.1.1_NPX26.183-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
SPRINT + XT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCXS27.109-48-13_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCXS27.109-48-11_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCXS27.109-48-6_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCX27.109-48_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCX27.109-48-9_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-03_NASH_SPRINT_7.1.1_NCXS26.122-59-8-11_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-03_NASH_SPRINT_7.1.1_NCXS26.122-59-8-6_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-03_NASH_SPRINT_7.1.1_NCX26.122-59-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-03_NASH_SPRINT_7.1.1_NCX26.122-51_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMBR + XT1789-05_NASH_TIMBR_SS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMIT + XT1789-06_NASH_TIMIT_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_TIMIT_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_TIMIT_8.0.0_OPXS27.109-34-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TMO + XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCXS27.109-51-11-3_subsidy-TMO_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCXS27.109-51-7_subsidy-TMO_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCXS27.109-51-4_subsidy-TMO_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCX27.109-51_subsidy-TMO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCX27.109-51-11_subsidy-TMO_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCX27.109-36_subsidy-TMO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_TMO_C_7.1.1_NCX26.122-59-8_subsidy-TMO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-04_NASH_TMO_C_7.1.1_NCX26.122-59-8-1_subsidy-TMO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
USC + XT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-12_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-7_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-02_NASH_USC_7.1.1_NPXS26.122-59-8-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-02_NASH_USC_7.1.1_NPX26.122-59-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-02_NASH_USC_7.1.1_NPX26.122-52-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
VFEU + XT1789-06_NASH_VF_8.0.0_OPXS27.109-52-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_VF_8.0.0_OPXS27.109-52-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
VZW + XT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODXS27.109-34-17-3-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODXS27.109-34-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODXS27.109-34-7_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODX27.109-34_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-01_NASH_VERIZON_7.1.1_NDXS26.183-15-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-01_NASH_VERIZON_7.1.1_NDX26.183-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-01_NASH_VERIZON_7.1.1_NDX26.122-58_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-01_NASH_VERIZON_7.1.1_NDX26.122-58-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zipHƯỚNG DẪN:

CÁCH 1:

Flash bằng RSD Lite tool

  • Tắt nguồn điện thoại và đưa về chế độ Fastboot >>> kết nối với máy tính. Nếu cài đặt đầy đủ driver thì trên tool sẽ báo kết nối như ảnh dưới (nếu tool không tự nhận thì click vào nút “Show Device“)
  • Click nút “Start” và tool sẽ tiến hành flash rom >>> tiến trình flash sẽ hiển thị tại mục Status >>> khi mục Status báo Finish là xong.

CÁCH 2:

Flash bằng cách gõ lệnh trên cmd (hoặc tạo file .bat)

  • Mở file servicefile.xml (hoặc flashfile.xml) bằng Notepad++ (hoặc các trình biên tập mã khác như Sublime Text 3, Visual Studio Code, NetBean, … Không nên dùng Notepad của Windows vì nó khó nhìn)
  • Tại đây thì ra sẽ nhìn được thứ tự cũng như toàn bộ các lệnh và file cần flash. Tuy nhiên sẽ cần bổ sung, chỉnh sửa lại 1 chút. Các bạn xem video bên dưới để biết cách đọc và chỉnh sửa file nhé:
Rate this post

Trả lời