(Tổng hợp) ROM / firmware stock cho Motorola Moto G6 Plus (Evert)

(Tổng hợp) ROM / firmware stock cho Motorola Moto G6 Plus (Evert)

Trong bài này mình sẽ tổng hợp link tải ROM và hướng dẫn flash ROM qua chế độ fastboot cho Motorola Moto G6 Plus (Evert)

DOWNLOAD:

REGION LINK
AMXBR + XT1926-8_EVERT_RETBR_9.0_PPWS29.116-16-24_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-8_EVERT_RETBR_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCL + XT1926-6_EVERT_AMXLA_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCO + XT1926-6_EVERT_AMXLA_9.0_PPWS29.116-16-12-12_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-45-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXLA + XT1926-6_EVERT_AMXLA_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-45-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXMX + XT1926-6_EVERT_AMX_9.0_PPWS29.116-16-24_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMX_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXPE + XT1926-6_EVERT_AMXLA_9.0_PPWS29.116-16-12-12_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-45-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ATTMX + XT1926-6_EVERT_ATTMX_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-IUSMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_ATTMX_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-IUSMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_ATTMX_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-IUSMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
OPENMX + XT1926-6_EVERT_OPENMX_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_OPENMX_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAIL + EVERT_RETAIL_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ EVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ EVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-92-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ EVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-45-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPW27.113-45_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPW27.113-27_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAPAC + XT1926-5_EVERT_RETAPAC_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-5_EVERT_RETAPAC_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-5_EVERT_RETAPAC_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAR + XT1926-6_EVERT_RETAR_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-6-ARGENTINA_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_RETAR_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-6-ARGENTINA_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_RETAR_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-6-ARGENTINA_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_RETAR_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-6-ARGENTINA_CFC.xml.zip
RETBR + XT1926-8_EVERT_RETBR_9.0_PPWS29.116-16-24_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-8_EVERT_RETBR_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETEU + XT1926-3_EVERT_RETEU_DS_9.0_PPWS29.116-20-20_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-3_EVERT_RETEU_DS_8.0.0_OPWS27.113-94-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-2_EVERT_RETEU_SS_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-3_EVERT_RETEU_DS_8.0.0_OPWS27.113-94-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-2_EVERT_RETEU_SS_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETGB + XT1926-3_EVERT_RETEU_DS_9.0_PPWS29.116-20-20_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-2_EVERT_RETGB_SS_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-2_EVERT_RETGB_SS_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-3_EVERT_RETGB_DS_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-3_EVERT_RETGB_DS_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETIN + XT1926-9_EVERT_RETIN_9.0_PPWS29.116-16-24_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-9-WUHAN_CFC.xml.zip
+ XT1926-9_EVERT_RETIN_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-9-CHENNAI_CFC.xml.zip
+ XT1926-9_EVERT_RETIN_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-9-CHENNAI_CFC.xml.zip
RETLA + XT1926-7_EVERT_RETLA_SS_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_RETLA_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-7_EVERT_RETLA_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETLA1ST + XT1926-6_EVERT_RETLA_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-LATAM_SELFPERSO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_RETLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-LATAM_SELFPERSO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_RETLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-LATAM_SELFPERSO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFBR + XT1926-8_EVERT_RETBR_9.0_PPWS29.116-16-24_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-8_EVERT_TEFBR_8.0.0_OPWS27.113-92-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFCL + XT1926-6_EVERT_TEFCL_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_TEFCL_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFCO + XT1926-7_EVERT_TEFCO_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-7_EVERT_TEFCO_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFMX + XT1926-7_EVERT_TEFMX_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-7_EVERT_MSTLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-7_EVERT_MSTLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-MOVSTLA_regulatory-XT1926-7_CFC.xml.zip
+ XT1926-7_EVERT_MSTLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-7_EVERT_TEFMX_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIGCO + XT1926-7_EVERT_TIGCO_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-7_EVERT_TIGCO_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMBR + XT1926-8_EVERT_RETBR_9.0_PPWS29.116-16-24_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-8_EVERT_TIMBR_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
WOMCL + XT1926-6_EVERT_WOMCL_9.0_PPWS29.116-11-23_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1926-6_EVERT_WOMCL_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zipHƯỚNG DẪN:

CÁCH 1:

Flash bằng RSD Lite tool

  • Tải và cài đặt driver: Motorola_Mobile_Drivers_32-64.rar
  • Tải và giải nén rom bên trên
  • Tải và cài đặt tool: RSDLite6.2.4.zip
  • Mở tool RSD Lite >> tại mục “Filename“, click vào nút 3 chấm “…” và chọn đến file servicefile.xml hoặc flashfile.xml (trong thư mục rom vừa giải nén bên trên)
  • Tắt nguồn điện thoại và đưa về chế độ Fastboot >>> kết nối với máy tính. Nếu cài đặt đầy đủ driver thì trên tool sẽ báo kết nối như ảnh dưới (nếu tool không tự nhận thì click vào nút “Show Device“)
  • Click nút “Start” và tool sẽ tiến hành flash rom >>> tiến trình flash sẽ hiển thị tại mục Status >>> khi mục Status báo Finish là xong.

CÁCH 2:

Flash bằng cách gõ lệnh trên cmd (hoặc tạo file .bat)

  • Mở file servicefile.xml (hoặc flashfile.xml) bằng Notepad++ (hoặc các trình biên tập mã khác như Sublime Text 3, Visual Studio Code, NetBean, … Không nên dùng Notepad của Windows vì nó khó nhìn)
  • Tại đây thì ra sẽ nhìn được thứ tự cũng như toàn bộ các lệnh và file cần flash. Tuy nhiên sẽ cần bổ sung, chỉnh sửa lại 1 chút. Các bạn xem video bên dưới để biết cách đọc và chỉnh sửa file nhé:
Rate this post

Trả lời