Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 828 (D828) (A51BML)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 828 (D828) (A51BML)

DOWNLOAD:

FIRMWARE LINK
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_WWE_
1.00.707.4_Radio_NA_release_470915_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_WWE_
1.09.707.4_Radio_NA_release_481537_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.00.401.1_Radio_NA_release_469386_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.07.401.2_Radio_NA_release_477187_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.09.401.4_Radio_NA_release_481535_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_
2_1.02.1405.9_Radio_NA_release_453656_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_
2_1.03.1405.1_Radio_NA_release_466711_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_
2_1.08.1405.1_Radio_NA_release_476771_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_
2_1.13.1405.1_Radio_NA_release_490521_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_
1.03.720.8_Radio_NA_release_466752_signed.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_
1.04.720.4_Radio_NA_release_470916_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_
1.07.720.3_Radio_NA_release_477721_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_
1.09.720.3_Radio_NA_release_480838_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_
1.12.720.1_Radio_NA_release_488446_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_
1.14.720.51_R2_Radio_NA_release_496647_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.00.401.4_Radio_NA_release_472317_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.02.401.4_Radio_NA_release_475269_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.07.401.2_Radio_NA_release_477181_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.09.401.4_Radio_NA_release_481910_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.14.401.52_R_Radio_NA_release_495208_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )
Rate this post

Trả lời