(Tổng hợp) ROM / firmware stock cho Motorola Moto G 5G Plus (nairo)

(Tổng hợp) ROM / firmware stock cho Motorola Moto G 5G Plus (nairo)

DOWNLOAD:

LINK
RETEU_IS > XT2075-3_NAIRO_RETEU_IS_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_IS_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
O2GB > XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
PLAYPL > XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
PLUSPL > XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETEU > XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETGB > XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMIT > XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAIL > NAIRO_RETAIL_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> NAIRO_RETAIL_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> NAIRO_RETAIL_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> NAIRO_RETAIL_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> NAIRO_RETAIL_10_QPNS30.37-Q3-42-51-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
VFEU > XT2075-3_NAIRO_VFEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-VFGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_VFEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-VFGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_VFEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_VFEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-VFGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_VFEU_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_VFEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-2_subsidy-VFGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_VFEU_10_QPNS30.37-Q3-42-51-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
EEGB > XT2075-3_NAIRO_EEGB_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-8_subsidy-EEGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_EEGB_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-4_subsidy-EEGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_EEGB_11_RPNS31.Q4U-39-27-9-2-2_subsidy-EEGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_EEGB_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-EEGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXBR > XT2075-3_NAIRO_AMXBR_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-18_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-ANATEL_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_AMXBR_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-ANATEL_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_AMXBR_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-12_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-ANATEL_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_AMXBR_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-ANATEL_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_AMXBR_10_QPNS30.37-Q3-42-36-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-ANATEL_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_AMXBR_10_QPNS30.37-Q3-42-36-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-ANATEL_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_AMXBR_10_QPN30.37-Q3-42-36_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-ANATEL_CFC.xml.zip
RETUS > XT2075-5_NAIRO_RETUS_11_RPNS31.Q1-51-40-11-4-9_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-5_CFC.xml.zip
> XT2075-5_NAIRO_RETUS_11_RPNS31.Q1-51-40-11-4-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-5_CFC.xml.zip
> XT2075-5_NAIRO_RETUS_10_QPNS30.37-Q3-42-70-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-5_CFC.xml.zip
VZW > XT2075-1_NAIRO_VZW_11_RPNS31.Q1-51-30-9-14_subsidy-VZW_RSU_QCOM_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-1_NAIRO_VZW_11_RPNS31.Q1-51-30-9-12_subsidy-VZW_RSU_QCOM_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-1_NAIRO_VZW_11_RPNS31.Q1-51-30-9-10_subsidy-VZW_RSU_QCOM_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-1_NAIRO_VZW_11_RPNS31.Q1-51-30-9-7_subsidy-VZW_RSU_QCOM_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-1_NAIRO_VZW_10_QPNS30.37-Q3-42-40-7-4_subsidy-VZW_RSU_QCOM_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-1_NAIRO_VZW_10_QPNS30.37-Q3-42-40-7-2_subsidy-VZW_RSU_QCOM_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETMEA > XT2075-3_NAIRO_RETMEA_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-18_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-CITC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETMEA_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-CITC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETMEA_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-12_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-CITC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETMEA_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-CITC_CFC.xml.zip
Telstra > XT2075-3_NAIRO_TELSTRA_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-18_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_TELSTRA_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-16_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_TELSTRA_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_TELSTRA_10_QPNS30.37-Q3-42-62-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_TELSTRA_10_QPN30.37-Q3-42-62_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
Cricket > XT2075-2_NAIRO_CRICKET_11_RPNS31.Q1-51-40-16-18_subsidy-CRICKET_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-2_NAIRO_CRICKET_11_RPNS31.Q1-51-40-16-15_subsidy-CRICKET_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-2_NAIRO_CRICKET_11_RPNS31.Q1-51-40-16-12_subsidy-CRICKET_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-2_NAIRO_CRICKET_11_RPNS31.Q1-51-40-16-8_subsidy-CRICKET_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ATT > XT2075-2_NAIRO_ATT_11_RPNS31.Q1-51-40-11-19_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-2_NAIRO_ATT_11_RPNS31.Q1-51-40-11-16_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-2_NAIRO_ATT_11_RPNS31.Q1-51-40-11-13_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-2_NAIRO_ATT_11_RPNS31.Q1-51-40-11-9_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
> XT2075-2_NAIRO_ATT_10_QPNS30.37-Q3-42-32-4-11_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAPAC > XT2075-3_NAIRO_RETAPAC_AU_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETAPAC_TH_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETAPAC_AU_11_RPNS31.Q4U-39-27-5-12_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETAPAC_TW_10_QPNS30.37-Q3-42-51-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETAPAC_AU_10_QPNS30.37-Q3-42-62-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zip
> XT2075-3_NAIRO_RETAPAC_TH_10_QPN30.37-Q3-42-62_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT2075-3-APAC_CFC.xml.zipHƯỚNG DẪN:

CÁCH 1:

Flash bằng RSD Lite tool

  • Tải và cài đặt driver: Motorola_Mobile_Drivers_32-64.rar
  • Tải và giải nén rom bên trên
  • Tải và cài đặt tool: RSDLite6.2.4.zip
  • Mở tool RSD Lite >> tại mục “Filename“, click vào nút 3 chấm “…” và chọn đến file servicefile.xml hoặc flashfile.xml (trong thư mục rom vừa giải nén bên trên)
  • Tắt nguồn điện thoại và đưa về chế độ Fastboot >>> kết nối với máy tính. Nếu cài đặt đầy đủ driver thì trên tool sẽ báo kết nối như ảnh dưới (nếu tool không tự nhận thì click vào nút “Show Device“)
  • Click nút “Start” và tool sẽ tiến hành flash rom >>> tiến trình flash sẽ hiển thị tại mục Status >>> khi mục Status báo Finish là xong.

CÁCH 2:

Flash bằng cách gõ lệnh trên cmd (hoặc tạo file .bat)

  • Mở file servicefile.xml (hoặc flashfile.xml) bằng Notepad++ (hoặc các trình biên tập mã khác như Sublime Text 3, Visual Studio Code, NetBean, … Không nên dùng Notepad của Windows vì nó khó nhìn)
  • Tại đây thì ra sẽ nhìn được thứ tự cũng như toàn bộ các lệnh và file cần flash. Tuy nhiên sẽ cần bổ sung, chỉnh sửa lại 1 chút. Các bạn xem video bên dưới để biết cách đọc và chỉnh sửa file nhé:
Rate this post

Trả lời