Thay đổi luật giao dịch điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 106/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15-2-2007 của Chính phủ – Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.


Trong đó đáng lưu ý là giá chữ ký số newca, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 62 với nội dung: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đối với một trong các hành vi như: tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng; mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật nhằm mục đích đăng ký hoạt động hoặc cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng. Đồng thời thay thế cụm từ “Bộ Bưu chính, Viễn thông” thành cụm từ “Bộ TT&TT”.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2012.

ictworld.vn

Rate this post

Trả lời