Hoá đơn điện tử là gì?

Cơ sở pháp lý của Hóa đơn điện tử (HDDT) Thực hiện theo chủ chương của chính phủ căn cứ theo Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Bộ tài chính Số: 32/2011/TT-BTC , Hà Nội, ngày 14 tháng…